สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ปี 2558

Advertisement

ข่าวด่วนสำหรับทุกท่านที่กำลังสนใจเรื่องทุนการศึกษา ประจำปี 2558  มากกว่า 193 ทุน รีบสมัครก่อนหมดสิทธิ์
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ scholar.ocsc.go.th โดยมีทุน 5 ประเภท ดังนี้

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน 70 หน่วย รวม  74 ทุน

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558

คุณสมบัติ อยู่ป.ตรีปีสุดท้ายหรือจบป.ตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ 3.00 ขึ้นไปแล้วแต่สาขา
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย

2. ทุนไทยพัฒน์ จำนวน  8 หน่วย รวม 8 ทุน
คุณสมบัติ อยู่ป.ตรีปีสุดท้ายหรือจบป.ตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ 3.00 ขึ้นไปแล้วแต่สาขา
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย

3. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 105 หน่วย รวม  107 ทุน

คุณสมบัติ อยู่ป.ตรีปีสุดท้ายหรือจบป.ตรีแล้ว เกรด 2.75 หรือ 3.00 ขึ้นไปแล้วแต่สาขา
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย

4. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 1 หน่วย รวม  3 ทุน

คุณสมบัติ จบแพทยศาสตรบัณฑิต เกรด 2.75 ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 40 ปี
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ก.พ.กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนทุนเป็นเบี้ยปรับด้วย

Advertisement

5. ทุนสายออกบัตรธนาคาร ของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติ อยู่ป.ตรีปีสุดท้ายหรือจบป.ตรีแล้ว เกรด 3.00 ขึ้นไป
การใช้ทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เช่นนั้น จะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้ว และต้องชดใช้เบี้ยปรับด้วย

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่  scholar.ocsc.go.th กรอกข้อความให้ถูกต้อง ระบบจะออกเลขประจําตัวสอบและให้ไปชำระเงินที่  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบทุนของ ก.พ.” โดยมีค่าธรรมเนียมสอบหน่วยละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมอีก 30 บาท

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ไม่เกิน 2 ประเภททุน และในแต่ละประเภททุนผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบได้ประเภททุนละ 1 หน่วยทุน

รับสมัคร 5 – 25 พฤศจิกายน 2557 ที่ scholar.ocsc.go.th
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง 1 x 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2. สําเนาทรานสคริปต์แสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา
3. สำเนาปริญญาบัตร (กรณีเรียนจบแล้ว) หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิและสำเนาหนังสือ
รับรองสถานภาพการศึกษา (สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ปีสุดท้าย)
4. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ชุด
5. เอกสารอื่นๆ ตามที่แต่ละทุนกำหนด ดูรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ทุนนั้นๆ
สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ เขียนรับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับไว้ที่มุมด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ และให้บรรจุเอกสารดังกล่าวในซองเอกสาร ขนาด A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง

สมัครสอบได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th

หรือท่านสนใจ เปิดสอบ ก.พ. รอบพิเศษ ปี 2558 เชิญทางนี้ ( Go )

Advertisement
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *