สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา

Advertisement

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 2 อัตรา   ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34  ครั้งที่  3   เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) พนักงานสินเชื่อ

–  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์
–  เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
–  อายุระหว่าง 25-35 ปี
–  มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เกี่ยวกับสินเชื่อ , การเงิน , การธนาคาร                                                     – จำนวน 1 อัตรา

2.) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาทางการบัญชี การตลาด การขาย
เลขานุการฯ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– เพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี
– จำนวน 1 อัตรา

Advertisement

การรับสมัคร
1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เลขที่ 1901  ถนนสุขสวัสดิ์  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่  6 – 25  พฤษภาคม  2558   ในวัน เวลาราชการ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.phsncoop.com

2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัคร มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

  •     ใบสมัครสอบคัดเลือกตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
  •     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
  •     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
  •     ใบรับรองแพทย์ปริญญาที่แสดงความไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ตามคุณวุฒิในข้อกำหนด 6 เดือน
  •      สำเนาปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรและระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่รับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
  •     สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
  •     สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือด (แบบ สด. 43) หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.8) นำตัวจริงมาแสดงด้ว
  •     สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น ทั้งนี้ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
  •     ใบรับรองการผ่านมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เกี่ยวกับสินเชื่อ , การเงิน , การธนาคาร (เฉพาะตำแหน่งสินเชื่อ)

3. ค่าสมัครสอบ    100.00    บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

Advertisement
แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อคุณหรือยัง :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *