Advertisement

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการสมัครสอบ กพ ในแต่ละปี

ข้อ 1 ถาม คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะสมัครสอบมีอะไรบ้าง

ตอบ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตรวิชาชีพ ประกาศนียบตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท อายุไม่ ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 2 ถาม จะสมัครได้ คนละกี่ระดับ กี่ศูนย์สอบ

ตอบ สมัครได้คนละ 1 ระดับ 1 ศูนย์สอบ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 3ถาม ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้

ตอบ ในช่วงเวลา 08.30 น. – 17.00 น. จะมีผู้เข้ามาสมัครสอบเป็นจํานวนมาก ซึ่งผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเรว็สูงจะได้เปรียบผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วต่ำดังนั้นหากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการสมัครในช่วงเวลาดังกล่าว คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 4 ถาม กรอกใบสมัคร คลิกส่งใบสมัครแล้ว ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้

ตอบ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอรมการชําระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยเขาไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ ตรวจสอบสถานะของผู้สมัครสอบ 10 ข้อคําถามหรือปัญหาที่มักจะสอบถามประจำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 2555 สมัครสอบกพ ภาค ก ปี55 วิธีสมัครสอบ กพ 2555 คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 5 ถาม หากกรอกเลขประจาตัวประชาชนผิด จะทําอย่างไร

ตอบ ทําการสมัครสอบใหม่ ในกรณีที่มีการกรอกเลขประจําตวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 6 ถาม ถ้าสมัครไปแล้วต้องการแก้ไขระดับหรือศูนย์สอบทสมัครสอบได้ หรือไม่

Advertisement

ตอบ ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศรับสมัครข้อ 5.2 ซึ่งได้ ระบุไว้ว่า ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับ และเลือกศูนย์สอบได้เพียง1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนจะกดปุ่มส่งใบสมัคร คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 7 ถาม สมัครสอบแล้ว ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถค้นหาใบสมัครได้ ระบบแจ้งไม่พบข้อมูลหรือไม่

ตอบ ให้ตรวจสอบ เลขประจําตวประชาชน (กับแบบแบบฟอร์มการชําระเงินแผ่นที่ 2) ว่าถูกต้องหรือไม่ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 8 ถาม สมัครสอบแล้ว ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว ไม่สามารถค้นหาใบสมครได้ ระบบขึ้นข้อมูลแต่ไม่ขึ้นใบสมัครให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ตอบ ตรวจดูว่าชำระเงินมาแล้ว 2 วันหรือไม่ ถ้าครบแล้ว ใหตรวจดูว่าใบชําระเงินหัวข้อ เพื่อชําระ : 9267 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้กลับไปให้ธนาคารแก้ไขให้ถูกต้อง คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 9 ถาม หากกรอก ชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ผิด เช่น วัน เดือน ปี-เกิด, สาขาวิชา, สถาบันการศึกษา, คะแนนเฉลี่ยสะสม, ที่อยู่ จะแก้ไขอย่างไร

ตอบ ผู้ที่กรอกชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่นๆ ในใบสมัครผิดพลาด สามารถแก้ไขได้โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย พิมพ์(ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ กรอกเลขประจําตวประชาชน เมื่อคลิกค้นหา จะปรากฏชื่อ นามสกุล หน่วยที่สมัครสอบ ศูนย์สอบ ให้ท่านคลิกที่กรอกข้อมูลสมัครสอบเพิ่มเติม จะปรากฏใบสมัครซึ่งจะมีข้อมูลที่ท่านได้ กรอกไว้แล้วให้ทานแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ทั้งนี้ต้องแก้ไข ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หลังจากนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้ไม่สามารถแก้ไข เลขประจำตัวสอบ ศูนย์สอบ และหน่วยที่สมัครสอบได้ คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

ข้อ 10 ถาม หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว จะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

ตอบ ในกรณีที่มการเปลี่ยน คํานําหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 9 แต่ในวันสอบข้อเขียน จะต้องนําหลักฐานพร้อมสําเนาการปลี่ยน คํานําหนานาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจําตัวประชาชน คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ประจำปี 2555

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบหรือปัญหาอื่น สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1786

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 026353392-5
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

 

ขอให้ทุกคนโชคดี

Advertisement